19-20.09.20,Kharkiv,Ukraine,CAC UA,CACIB-FCI.

19-20.09.20,Kharkiv,Ukraine,CAC UA,CACIB-FCI.
POLAR MIST WHITE STAR DON JUAN
2*CAC,CACIB,BOS,BOB,BIG-1,BIS-1 !!!!
Judges:Tetiyana Shiyan,Viktor Shiyan,Valentine Fedorov (BIS)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *